Türkmenbaşy halkara howa menziliniň web sahypasyna hoş geldiňiz!

SORAG-JOGAP: (+993 243) 3-00-10

Biz bilen aragatnaşyk saklaň!

ÜNS BERIŇ!!

Türkmenbaşy halkara howa menzili, Türkmenbaşy şäheriniň Häkiminiň 02.11.2020ý. seneden çykaran №217 ÖB buýrugyna laýyklykda, döredilen toparlar tarapyndan Türkmenbaşy şäherinden welaýatlara we Aşgabat şäherine gitmäge isleg bildirýän raýatlaryň yüzlenmelerine seredilip, degişli toparyň rugsatnamasy esasynda saglygy goraýyş edaralary tarapyndan COVID-19 keseliniň ýokdygy barada lukmançylyk kepilnamasy bolan ýagdaýynda uçuşlara goýberilýändigi barada habar beryär.

Türkmenbaşy şäheriniň çäginden welaýatlara we Aşgabat şäherine gidip-gelmek üçin raýatlara şu aşakdaky ýagdaýlarda rugsat berilýär:

 • Merhumy jaýlamak däp-dessurlaryny ýerine ýetirmek;
 • Gaýragoýulmasyz saglyk ýagdaýlarynda;
 • Ýakyn dogan-garyndaşlarynyň toý dabaralaryna gatnaşmak (toý edilýändigi barada degişli döwlet edarasy tarapyndan berilen tassyklayjy resminamasy bolmaly);
 • Gulluk zerurlygy sebäpli iş saparyna gitmek (degişli ministrlik we pudaklaýyn dolandyryş edarasy tarapyndan tassyklanan gulluk iş saparynyň resminamasy bolmaly);
 • Bagşa gaýragoýulmasyz ýagdaýlarda;

 


Agyz-burun örtügini ulanyň

2 metr aralygy saklaň

Şahsy gigiýenany berjaý ediň

Howa gatnawlarynyŇ rejesi

ŞÄher:

 • Gatnaw belgisi:
 • Üçýan güni:
 • Üçýan wagty:
 • Gonýan wagty:

AŞgabat

 • Т5-242 /Т5-246/ T5-248/T5-258/T5-250/T5-252
 • Her güň. /3/1,2,6,7/Her güň./5/6
 • 08-00 /23-30/22-00/12-40/01-15/01-00
 • 09-00 /00-30/23-00/13-40/02-15/02-00

DaŞoguz

ŞÄher:

 • Gatnaw belgisi:
 • Üçýan güni:
 • Üçýan wagty:
 • Gonýan wagty:

Türkmenabat

Mary

PrezentasiÝa

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Awaza milli syýahatçylyk zolagy” baradaky Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň toplumy 2010-njy ýylda guruldy.

Aşakdaky baglanşyga basyp, has jikme-jik tanşyp bilersiňiz

745000

Perronyň meýdany m.kw

800

Sagatda ýolagçylara hyzmat etmeklik

3500

Uçuş-gonuş zolagy m

17689

Ýuk daşamalar kg

SURATLAR


ÝolagÇylar ÜÇin maglumat


Türkmenistanyň Prezidentiniň “Awaza milli syýahatçylyk zolagy” baradaky Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenbaşy şäheriniň howa menziliniň toplumy 2010-njy ýylda guruldy

TanyŞ boluŇ

TürkmenbaŞy halkara howa menziline gonýan daşary Ýurt awiakompaniÝalar

Awiakompaniýanyň ady

 • Cargolux
 • Air Cargo Global
 • Kalitta Air
 • Volga-Dnepr
 • Aviacon Zitotrans
 • Abakan Air
 • Air Alliance
 • Antonow Design
 • Valan Air
 • Cavok Air
 • Motor Sich
 • Rada Airlines
 • Silkway Airlines
 • Vim Avia
 • Airtranscargo

Degişli ýurdy

 • Luksenburg
 • Slowakiýa
 • ABŞ
 • Rusiýa
 • Rusiýa
 • Rusiýa
 • Ukraina
 • Ukraina
 • Moldowa
 • Ukraina
 • Ukraina
 • Belarusiýa
 • Azerbaýjan
 • Rusiýa
 • Moldowa

Howa gämisiniň görnüşleri

 • B-744 B-748
 • B-744
 • B-744
 • AN-124 IL-76
 • IL-76
 • IL-76
 • AN-12
 • AN-124
 • MI-8 AN-26
 • AN-72 AN-74 AN-12
 • AN-74 AN-12
 • IL-62
 • IL-76/li>
 • B-777 A-320
 • B-747

745000, Balkan welaýaty,Türkmenbaşy ş., Awaza etraby, Aeroport şäherçesi, Türkmenbaşy halkara howa menzili.

Kanselýariýanyň: +993 (243) 3-00-01 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Şäher gullugy: +993 (243) 5-00-52 (UTC+05:00/09:00-20.00)

Şertnamalar bölümi: +993 (243) 7-26-14 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Dispetçerlik gullugy: +993 (243) 3-00-04 (24/7)

AÖDG: +993 (243) 3-03-18 (24/7)

Baş dispetçer: +993 (243) 3-01-00 (UTC+05:00/09:00-18.00)

Aeroportyň başlygy: +993 (243) 3-00-00 (UTC+05:00/09:00-20.00)